Arts

 

S.No.

Department

Faculty

1

Bengali

 1. Dr. Nirmalya Kumar Ghosh ,M.A.,Ph.D.
 2. Dr. Sudhanshu Sekhar Mandal, M.A.,B.Ed.,M.Phill,Ph.D.
 3. Sri. Pronoy Mondal (SACT), M.A.,B.Ed.
 4. Sri. Seriff Hossain Purkait (SACT), M.A,.B.Ed.
 5. Sri Prasanta Chowkidar (SACT) M.A. 
 6. Ms. Piyali Purkait (SACT), M.A.,B.Ed.

2

Education

 1. Dr. Jayanta Das ,M.A,B.Ed.,Ph.D.
 2. Sri. Sushanta Mahato,M.A.,M.Ed.,M.Phil.  
 3. Ms. Mousumi Halder (SACT),M.A.,B.Ed.
 4. Ms. Mitali Halder (SACT),M.A.,B.Ed.
 5. Mrs. Piyali Barik (SACT),M.A.,B.Ed.

3

English

 1. Smt. Anupama Maitra , M.A.
 2. Smt. Piyali DasM.A.,M.Phil. 
 3. Sri. Debajyoti Das (SACT), M.A. 
 4. Ms. Moumita Purkait (SACT),M.A.,B.Ed.
 5. Ms. Sruba Jana (SACT),M.A.

4

History

 1. Smt. Madhumita Tarafder M.A.(Gold Medalist), M.Phil.
 2. Smt. Ranjini Guha,M.A.
 3. Sri Maloy Das (SACT), M.A.,M.Phil.,B.Ed.
 4. Sri Saptarshi Mondal (SACT),M.A.,M.Phil.
 5. Sri Biswanath Maji (SACT), M.A.,M.Phil.

5

Philosophy

 1. Dr. A.J.Hasan (Principal), M.A.(Gold Madelist), Ph.D
 2. Sri Debprasad MandalM.A.,B.Ed.
 3. Sri Krishnakanta Dey (SACT), M.A.,M.Phil.
 4. Ms.Tithi Naskar, M.A.,M.Phil.
 5. Mrs. Mridula Sen (SACT), M.A.,B.Ed.,M.Phil.
 6. Md. Asif Mondal (SACT), M.A.,B.Ed.
 7. Sri. Jagadish Manna (SACT),M.A.,B.Ed.,M.Phil.  

6

Political Science

 1. Sri Habibur Shaikh, M.A.,M.Phil.
 2. Sri Kazi Abu Zaved, M.A.
 3. Sri. Santu Purkait (SACT), M.A.,B.Ed.
 4. SriChiranjit Baidya (SACT), M.A.,B.Ed.
 5. Sri. Utpal Purkait (SACT), M.A.,B.Ed.
 6. Sri. Prasenjit Bornick (SACT),M.A.

7

Sanskrit

 1. Ms. Sarathi Hembram, M.A.
 2. Sri Sujay Mandal (SACT), M.A.,M.Phil.
 3. Sri Partha Pratim Mishra (SACT), M.A.,B.Ed.
 4. Sri Somnath Pradhan (SACT), M.A.,M.Phil.
 5. Smt. Bhaktilata Das (SACT), M.A.,M.Phil.,B.Ed.

8

Sociology

 1. Sri Gour Hari Jana (SACT), M.A.,B.Ed
 2. Ms. Mousumi Halder (SACT), M.A.
 3. Mrs. Ratna Paul Jana (SACT), M.A.,B.Ed.
 4. Sri. Biswamitra Pal, (SACT), M.A.,B.Ed.

9

Journalism & Mass Communication

 1. Sri Biswajit Saha (SACT),M.A.

10

Physical Education

 1. Sri Uma Sankar Pradhan (SACT),M.A.(Envs.), M.P.Ed.

11

Music

 1. Smt. Usha Baidya,(SACT),M.A., B.Ed.